A- BCDEFGHIJKLMN OP – Q – RST UVWX – Y – Z

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line ) Τεχνολογία ψηφιακής μεταβίβασης μεγάλου εύρους ζώνης που χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές και επιτρέπει επίσης τη μετάδοση ομιλίας μέσω των ίδιων γραμμών. Το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας μεταδίδεται στο χρήστη, με ρυθμούς 512 Kbp μέχρι περίπου 6 Mbp σε γενικές γραμμές.

ActiveX Ένα σύνολο τεχνολογιών το οποίο επιτρέπει την αλληλεπίδραση στοιχείων λογισμικού σε περιβάλλον δικτύου, ανεξάρτητα από τη γλώσσα με την οποία δημιουργήθηκαν.

Anonymous FTP – Πρωτόκολλο άμεσης επικοινωνίας με διακομιστή που δέχεται και μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.

API τηλεφωνίας (Telephony API, TAPI)
Μια διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) που χρησιμοποιείται από προγράμματα επικοινωνιών για συνεργασία με υπηρεσίες τηλεφωνίας και δικτύου. Τα προγράμματα επικοινωνιών όπως το HyperTerminal και ο Τηλεφωνητής χρησιμοποιούν την υπηρεσία TAPI για να πραγματοποιούν κλήσεις, να απαντούν και να τις δρομολογούν σε συμβατές συσκευές τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των PBX, μόντεμ και συσκευών φαξ. Το TAPI 3.0 παρέχει επίσης υποστήριξη τηλεφωνίας πρωτοκόλλου Internet (IP), το οποίο χρησιμοποιούν ο Τηλεφωνητής καθώς και άλλα προγράμματα για τη μετάδοση, δρομολόγηση και έλεγχο σημάτων ήχου και βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε δίκτυα που βασίζονται στο πρωτόκολλο IP, όπως το Internet.

API συμπλέγματος
Μια συλλογή λειτουργιών οι οποίες υλοποιούνται από το λογισμικό συμπλέγματος και χρησιμοποιούνται από μια εφαρμογή-πελάτη ή διακομιστή με δυνατότητα συμπλεγμάτων, από μια εφαρμογή διαχείρισης συμπλεγμάτων ή ένα αρχείο DLL πόρου. Το API συμπλέγματος χρησιμοποιείται για τη διαχείρίση του συμπλέγματος, των αντικειμένων του συμπλέγματος και της βάσης δεδομένων του συμπλέγματος.
APIPA (Automatic Private IP Addressing )
Δυνατότητα του TCP/IP των Windows XP που ρυθμίζει αυτόματα μια μοναδική διεύθυνση IP από την περιοχή 169.254.0.1 έως 169.254.255.254 και μια μάσκα υποδικτύου 255.255.0.0, όταν το πρωτόκολλο TCP/IP έχει ρυθμιστεί για δυναμική απόδοση διευθύνσεων και δεν είναι διαθέσιμο ένα πρωτόκολλο Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

ASP – Active Server Pages (ASP), ASP αρχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από Web developers για την ανάπτυξη web site και web εφαρμογών με ποιο εύκολο, γρήγορο και δυναμικό τρόπο. Πρόκειται για κανονικές HTML σελίδες με ενσωματωμένα scripts. Τα scripts μπορεί να είναι γραμμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα και διεκπεραιώνονται όταν καλέσει κανείς την ηλεκτρονική διεύθυνση του αρχείου.

TOP

B

 

Backbone – Γραμμή υψηλών ταχυτήτων ή σειρά συνδέσεων που δημιουργούν ισχυρό διάδρομο πρόσβασης σε ένα δίκτυο.

Backup – Kράτηση αναλυτικών εφεδρικών δεδομένων, ώστε σε περίπτωση που χαθούν μόνιμα κάποια δεδομένα θα μπορεί να γίνει άμεσα αποκατάσταση των βασικών αρχείων.

Bandwidth – Το εύρος των δεδομένων / πληροφοριών που μπορεί να μετακινηθούν μέσα σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Συνήθως η μέτρηση γίνεται σε bits / δευτερόλεπτο.

Bandwidth Allocation Protocol (BAP) Ένα πρωτόκολλο ελέγχου PPP που χρησιμοποιείται σε μια σύνδεση πολλαπλής επεξεργασίας για τη δυναμική προσθήκη και κατάργηση συνδέσεων.

BIND (Berkeley Internet Name Domain) Υλοποίηση του DNS συνταγμένη στις περισσότερες διαθέσιμες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος UNIX. Το Internet Software Consortium διατηρεί το λογισμικό BIND.

BIOS Σε υπολογιστές που βασίζονται σε x86, το σύνολο των απαραίτητων ρουτινών λογισμικού, οι οποίες ελέγχουν το υλικό κατά την εκκίνηση, ξεκινούν το λειτουργικό σύστημα και υποστηρίζουν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των συσκευών υλικού. Το BIOS είναι αποθηκευμένο στη μνήμη μόνο για ανάγνωση (ROM), ώστε να εκτελείται με το άνοιγμα του υπολογιστή. Αν και είναι ουσιώδες για τη λειτουργία, οι χρήστες δεν έχουν συνήθως τη δυνατότητα να δουν το BIOS.
bit (δυαδικό ψηφίο) Η μικρότερη μονάδα πληροφορίας που χειρίζεται ένας υπολογιστής. Το ένα bit εκφράζει το 1 ή το 0 σε ένα δυαδικό αριθμητικό ή το αληθές ή το ψευδές σε μια λογική συνθήκη. Μια ομάδα 8 bit αποτελεί ένα byte, το οποίο μπορεί να αντιπροσωπεύει πολλούς τύπους πληροφοριών, όπως ένα γράμμα της αλφαβήτου, ένα δεκαδικό ψηφίο ή έναν άλλο χαρακτήρα. Το bit ονομάζεται επίσης δυαδικό ψηφίο.
bit ανά δευτερόλεπτο (bps) Ο αριθμός των bit που μεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης της ταχύτητας, με την οποία μια συσκευή, όπως ένα μόντεμ, μπορεί να μεταφέρει δεδομένα.
bit ισοτιμίας Σε ασύγχρονες επικοινωνίες, ένα επιπλέον bit χρησιμοποιείται για τον έλεγχο σφαλμάτων σε ομάδες bit δεδομένων που μεταφέρονται μέσα ή μεταξύ συστημάτων υπολογιστών. Σε επικοινωνίες από μόντεμ σε μόντεμ, ένα bit ισοτιμίας χρησιμοποιείται συχνά για τον έλεγχο ακρίβειας με την οποία μεταδίδεται ο κάθε χαρακτήρας.
broadband integrated services digital network (B-ISDN) Ένα πρότυπο επικοινωνίας ITU-T για δίκτυα υψηλής ταχύτητας που παρέχει νέες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της ομιλίας, του βίντεο και δεδομένων στο ίδιο δίκτυο.
buffer Μια περιοχή μνήμης RAM που δεσμεύεται για χρήση με δεδομένα τα οποία διατηρούνται προσωρινά, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν μεταξύ δύο θέσεων, όπως μεταξύ της περιοχής δεδομένων μιας εφαρμογής και μιας συσκευής εισόδου/εξόδου.
byte Μονάδα δεδομένων που διατηρεί συνήθως ένα χαρακτήρα, όπως ένα γράμμα, ένα ψηφίο ή ένα σημείο στίξης. Κάποιοι μεμονωμένοι χαρακτήρες μπορεί να καταλαμβάνουν περισσότερα από ένα byte.

TOP

C

 

CGI (Common Gateway Interface) – Το Common Gateway Interface (διασύνδεση κοινής πύλης) είναι ένα περιβάλλον εργασίας για προγραμματιστές που γράφουν δέσμες ενεργειών ή εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται παρασκηνιακά σε ένα διακομιστή web. Αυτές οι δέσμες ενεργειών μπορεί να δημιουργούν κείμενο ή άλλα είδη δεδομένων την ώρα της εκτέλεσής τους, πιθανώς αποκρινόμενες σε δεδομένα τα οποία εισαγάγει ο χρήστης, ή εξαγάγοντας δεδομένα από κάποια βάση δεδομένων.

Client – Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε δεδομένα κάποιου server (διακομιστή)

Cgi-bin – Το ποιο συνηθισμένο όνομα ενός καταλόγου αρχείων όπου υπάρχουν cgi προγράμματα. Το “bin” από το “cgi-bin” είναι ένας ποιο σύντομη ερμηνεία του “binary”, διότι παλιά τα περισσότερα προγράμματα αναφερόντουσαν ως “binaries”. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα προγράμματα που βρίσκονται σε καταλόγους cgi-bin είναι text αρχεία -scripts τα οποία εκτελούνται από binaries που βρίσκονται αλλού στο ίδιο μηχάνημα.

Chat – Με τον όρο chat (συνομιλία) περιγράφεται η συνδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο. Ζωντανή online επικοινωνία/ συνομιλία μέσω του Internet με χρήση του πληκτρολογίου μεταξύ δύο τουλάχιστον συνομιλητών.

Collocation – Ο όρος αυτός αναφέρεται συνήθως στην τοποθέτηση server ενός πελάτη σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενός δικτύου (Data center) που είναι συνδεδεμένο με το Internet. Συνήθως αυτό γίνεται διότι ο πελάτης επιθυμεί γρήγορη σύνδεση με το Internet ή δεν επιθυμεί το ρίσκο που υπάρχει στην ασφάλεια του μηχανήματος με την εγκατάσταση του server στο δικό του δίκτυο.

TOP

D

 

Database – Μία βάση δεδομένων είναι μία δόμηση διαφόρων στοιχείων, όπως μία λίστα mail (mailing list). Ο web browser μπορεί να έχει πρόσβαση σε μία ανοιχτή βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας Perl Scripts. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βρει κάποιος πληροφορίες από μία βάση δεδομένων. Όταν οι πληροφορίες είναι δομημένες (π.χ. σε πίνακα ή σε ένα αρχείο) μπορεί απλώς να χρησιμοποιηθεί το χαρακτηριστικό “find” του browser. Όμως για να γίνει αναζήτηση πληροφοριών από μία βάση δεδομένων που διανέμεται σε πολλά διαφορετικά αρχεία, χρειάζεται ένα πολύπλοκο CGI script.

Data Transfer – Ανταλλαγή δεδομένων εξωτερικά από το web site σε άλλο μηχάνημα, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Οποιοδήποτε αρχείο HTML, graphic, audio ή βίντεο αναζητηθεί από την σελίδα σας θεωρείται ανταλλαγή δεδομένων. Υψηλές τιμές ανταλλαγή δεδομένων υποδεικνύουν ένα site με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα.

Detailed Web Statistics – Καθημερινά αναλυτικά στατιστικά (σε γραφική μορφή) σχετικά με την επισκεψιμότητα του web site. Επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί την κίνηση του web site του.

Description – Η περιγραφή meta tag είναι ένα κομμάτι του HEAD (κεφαλή) ενός HTML αρχείου και παρέχει πληροφορίες που περιγράφουν το αρχείο. Το tag συνήθως παρουσιάζεται μαζί με το τίτλο της σελίδας στο index (ευρετήριο). Η τιμή μπορεί να είναι λέξη, πρόταση ή και ολόκληρη παράγραφο που περιγράφει την σελίδα. Καλό είναι να χρησιμοποιείται σύντομο, συνοπτικό και εύστοχο υλικό για την τιμή του tag. Πρέπει όμως να εξασφαλίσετε ότι αντιπροσωπεύει σωστά το περιεχόμενο του δικού σας web site.

Dial-up – Σύνδεση με το Internet για την οποία απαιτείται και χρησιμοποιείται μια σταθερή τηλεφωνική γραμμή και ένα modem. Η σύνδεση με το Internet επιτυγχάνεται μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε κάποιον ISP.

Directory – Ένας καταμερισμός στο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο διακομιστή (server) που χρησιμοποιείται για την οργάνωση αρχείων.

Disk Storage Space – Σε ένα shared hosting περιβάλλον, πρόκειται για το χώρο στο δίσκο του διακομιστή (server) που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας. Αυτός ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση HTML αρχείων, αρχείων γραφικών, προγράμματα ή scripts, μηνύματα αλληλογραφίας, συμπιεσμένα αρχεία, ή άλλα αρχεία που αποτελούν το web site. Δεν περιλαμβάνει τα log files.

DNS – Σύστημα εξυπηρέτησης domain names στο Internet. Σε κάθε Web Server, πραγματοποιείται μια αντιστοίχηση των domain names σε αριθμητικές διευθύνσεις. Έτσι, π.χ. στο domain name www.hellsnet.gr αντιστοιχεί κάποια αριθμητική διεύθυνση τύπου 193.92.150.90. Ο DNS αναλαμβάνει αυτή την αντιστοίχηση και μετατροπή / αναγνώριση.

Domain – Περιοχή. Το τελευταίο τμήμα μιας διεύθυνσης Web Server / Site, μετά την τελευταία τελεία. Οι περιοχές συμβολίζουν τόσο το όνομα της χώρας, π.χ. .gr για την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένους τομείς, όπως .com για Web Sites εμπορικών εταιρειών, .edu για εκπαιδευτικά ιδρύματα και .org για οργανισμούς.

Domain Name – Τμήμα ενός URL που ακολουθεί μετά τη φράση http://www. ή http:// και ολοκληρώνεται με μια τελεία. Παράδειγμα : στο URL http://www.hellasnet.gr το domain name είναι hellasnet και το domain είναι .gr

Download – Η διαδικασία απόκτησης (μέσω μεταφοράς) δεδομένων από άλλον υπολογιστή.

TOP

E

 

E-mail (Electronic Mail) – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρόκειται για την ηλεκτρονική μεταβίβαση αλληλογραφίας μέσω υπολογιστών καθώς επίσης και αρχείων εικόνας και κειμένου. Μπορεί επίσης να σταλεί ένα μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες (mailing list). Το e-mail είναι μια από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες του Internet.

POP3 Email – Πρόκειται για μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε σε κάποιο πρόγραμμα αλληλογραφίας (π.χ. Eudora, Microsoft Outlook κλπ.) και στην οποία θα λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα.

E-Mail Aliases / Forwarders – Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αυτή, μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά μηνύματα της μορφής username@companyname.gr (όπου το username μπορεί να είναι οτιδήποτε). Επίσης, μπορεί να γίνει σχετική ρύθμιση για να λαμβάνετε ένα email (π.χ. info@companyname.gr) από κάποιο άλλο λογαριασμό EFI

(ESDI)enhanced small device interface Ένα πρότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκληρούς δίσκους υψηλής χωρητικότητας, μονάδες δισκέτας και μονάδες μαγνητοταινίας για να είναι δυνατή η επικοινωνία των συσκευών σε υψηλές ταχύτητες.

Ethernet Ένα πρότυπο IEEE 802.3 για δίκτυα με διένεξη. Το Ethernet χρησιμοποιεί τοπολογία αστέρα ή διαύλου και στηρίζεται στη μορφή πρόσβασης που είναι γνωστή ως Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/DC) για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μιας γραμμής επικοινωνίας. Οι κόμβοι δικτύου συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο, καλώδιο οπτικών ινών ή καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε πλαίσια μεταβλητού μήκους, τα οποία περιέχουν πληροφορίες παράδοσης και ελέγχου, με μέγεθος έως και 1.500 byte. Το πρότυπο Ethernet παρέχει δυνατότητα μετάδοσης ζώνης βάσης στα 10 megabit (10 εκατομμύρια bit) ανά δευτερόλεπτο.

Extensible Authentication Protocol (EAP) Μια επέκταση του πρωτοκόλλου Point-to-Point Protocol (PPP) που επιτρέπει τη χρήση των μηχανισμών αυθαίρετου ελέγχου ταυτότητας για την επαλήθευση μιας σύνδεσης PPP.

Extensible Firmware Interface (EFI) Στους υπολογιστές με επεξεργαστή Intel Itanium, η διασύνδεση μεταξύ του υλικολογισμικού, του υλικού και του λειτουργικού συστήματος. Η διασύνδεση Extensible Firmware Interface (EFI) καθορίζει ένα νέο στυλ διαμέρισης που ονομάζεται πίνακας διαμερισμάτων GUID (GPT). Η ΕFI εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό για τους υπολογιστές που βασίζονται σε Itanium όπως και το BIOS που βρίσκεται σε υπολογιστές που βασίζονται σε x86. Ωστόσο, διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες που παρέχουν συνοχή στην έναρξη οποιουδήποτε συμβατού λειτουργικού συστήματος και έναν εύκολο τρόπο προσθήκης προγραμμάτων οδήγησης EFI για νέες συσκευές με δυνατότητα εκκίνησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης του υλικολογισμικού του υπολογιστή.

Extensible Markup Language (XML) Μια γλώσσα μετα-σήμανσης που παρέχει μια μορφή για την περιγραφή δομημένων δεδομένων. Διευκολύνει τη δημιουργία ακριβέστερων δηλώσεων περιεχομένου και αποτελεσμάτων αναζήτησης με μεγαλύτερο νόημα σε πολλές πλατφόρμες. Επιπλέον, η XML θα επιτρέψει τη χρήση μιας νέας γενιάς εφαρμογών προβολής και χειρισμού δεδομένων που βασίζονται στο Web.

TOP

F

 

FAQ (Frequently Asked Questions) – Αρχεία όπου υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις διαφόρων όρων που περιγράφουν ενότητες σε ένα Web Site ή ένα πρόγραμμα. Συνήθως οι λίστες με τις ερωτήσεις και απαντήσεις δημιουργούνται για την αποφυγή της απαντήσεως στις ίδιες ερωτήσεις.

Firewall – Μηχανισμός ασφαλείας για αποτροπή ανεπιθήμητων επεμβάσεων σε δίκτυα. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα ή υπολογιστής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα “φύλακα”, ελέγχοντας κάθε εισερχόμενο ή εξερχόμενο δεδομένο, για λόγους ασφάλειας.

Form – Πρόκειται για ένα αρχείο HTML το οποίο έχει συγκεκριμένα πεδία τα οποία συμπληρώνει ο χρήστης και οι πληροφορίες αυτές επιστρέφουν πίσω στο web sever (π.χ. Αίτηση, Αίτηση Παραγγελίας, κλπ.)

FTP (File Transfer Protocol) – Το FTP είναι το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων και αποτελεί ένα πρότυπο με το οποίο χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα (FTP Clients) μπορείτε να “κατεβάσετε” μέσω του Internet αρχεία στον υπολογιστή σας ή με τον ίδιο μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από τον δικό σας υπολογιστή στο web server.

TOP

G

 

Gb (Gigabyte) – 1024 Megabytes

Guest book – Πρόκειται για ένα script με μία φόρμα που επιτρέπει στους επισκέπτες των web sites να υπογράψουν και να αναφέρουν τα σχόλιά τους ή τις ερωτήσεις τους.

TOP

H

 

Host – Υπολογιστής / διακομιστής (Server) που φιλοξενεί Web Sites ή παρέχει έτοιμα δεδομένα και υπηρεσίες με μέσω web εφαρμογών σε τρίτους. Συνηθίζεται να υπάρχει ένας διακομιστής που να παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες όπως WWW και USENET.

Hosting – Κάθε website, email, αρχείο ή online υπηρεσία είναι αποθηκευμένα (hosted ή φιλοξενούνται) σε κάποιο υπολογιστή (server / διακομιστής) ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο Internet.

HTML (HyperText Markup Language) – Γλώσσα προγραμματισμού για το περιβάλλον του Web, η οποία επιτρέπει την μορφοποίηση και “στήσιμο” των δεδομένων σε αρχεία html τα οποία διαβάζονται και εμφανίζονται από τους Web Browsers. Ο σκοπός των HTML αρχείων είναι να προβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο World Wide Web Client πρόγραμμα, όπως τον Explorer ή τον Netscape.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – Το πρωτόκολλο που διέπει την μεταφορά και τον τρόπο μετάδοσης δεδομένων στο Internet. Χρειάζεται κάποιο HTTP πρόγραμμα από την μία πλευρά και ένα HTTP server (διακομιστή) από την άλλη πλευρά. Το πρωτόκολλο HTTP είναι το ποιο σημαντικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο WWW.

TOP

I

 

IEEE 1394 Πρότυπο για σειριακές συσκευές υψηλής ταχύτητας όπως εξοπλισμός επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο και ψηφιακού ήχου.

Infrared Data Association (IrDA) Ο βιομηχανικός οργανισμός προμηθευτών υπολογιστών, στοιχείων και τηλεπικοινωνιών που καθορίζει τα πρότυπα για την επικοινωνία υπερύθρων ανάμεσα σε υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές, όπως οι εκτυπωτές.

Input Method Editor (IME) Προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χιλιάδων διαφορετικών χαρακτήρων ασιατικών γλωσσών, μέσω ενός τυπικού πληκτρολογίου των 101 πλήκτρων. Ένα πρόγραμμα IME αποτελείται από ένα μηχανισμό μετατροπής χαρακτήρων σε φωνητικούς και ιδεογραφικούς χαρακτήρες, καθώς και από ένα λεξικό με κοινές ιδεογραφικές λέξεις. Καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί χαρακτήρες, ο μηχανισμός IME προσπαθεί να αναγνωρίσει σε ποιο χαρακτήρα ή χαρακτήρες πρέπει να μετατραπούν οι χαρακτήρες πληκτρολόγησης.

integrated device electronics (IDE) Ένας τύπος διασύνδεσης μονάδας δίσκου όπου τα ηλεκτρονικά του ελεγκτή βρίσκονται στον ίδιο το δίσκο, εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής κάρτας προσαρμογέα. Το IDE προσφέρει πλεονεκτήματα όπως προσωρινή αποθήκευση με δυνατότητα πρόβλεψης για την αύξηση των συνολικών επιδόσεων.
InterNIC – To InterNIC (γνωστό έως Network Solutions) έχει μία σύμβαση με την κυβέρνηση της Αμερικής για το δικαίωμα εκχώρησης ονομάτων της μορφής .COM, .NET και .ORG Η εταιρία Network Solutions είναι υπεύθυνη για τις εγγραφές InterNIC.

ISDN (Integrated Services Digital Network) – Είδος ψηφιακής τηλεφωνικής γραμμής που επιτρέπει μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων κάθε μορφής, data, ήχο και video. Η σύνδεση στο Internet μέσω μίας ISDN γραμμής επιτρέπει μετάδοση δεδομένων μέχρι και 128Kbits σε αντίθεση με τις συνδέσεις με απλές ψηφιακές γραμμές που επιτρέπουν συνδέσεις μέχρι 56Kbits.

ISP (Internet Service Provider) – Φορέας που παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet. Συχνά ονομάζεται απλά Internet Provider ή Internet Access Provider.

TOP

J

 

Java – Όνομα της γλώσσας προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Sun Microsystems. Η γλώσσα Java επιτρέπει τη διαμόρφωση Web Sites, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Η χρήση του εξασφαλίζει την μεταφορά προγραμμάτων σε έναν υπολογιστή από το Internet και την άμεση εγκατάστασή του χωρίς να υπάρχουν ιοί (viruses) ή άλλοι κίνδυνοι στον υπολογιστή και άλλα αρχεία.

JavaScript – Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την πρόσθεση χαρακτηριστικών σε μία web σελίδα για να είναι ποιο αμφίδρομη. Όταν περιλαμβάνεται σε ένα αρχείο HTML, βασίζεται στο browser για να ερμηνεύσει το Java Script. Όταν συνδυάζεται ένα Java Script με Cascading Style Sheets (CSS) και νεότερες εκδοχές HTML (4.0 και αργότερα), το αποτέλεσμα λέγεται DHTML. Το Java Script δημιουργήθηκε από την Netscape και θα ονομαζότανε “LiveScript” αλλά το όνομα αλλάχθηκε. Το JavaScript και Java πρόκειται για δύο διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.

Java Servlets – Πρόκειται για εφαρμογές Java για τα server side application

TOP

K

 

Kb (Kilobyte) – 1024 bytes

TOP

L

 

Link – Οποιαδήποτε παραπομπή ή εφαρμογή μέσα σε μία σελίδα Web η οποία κατόπιν επιλογής (click) με το mouse, μεταφέρει τον χρήστη σε κάποιο άλλο σημείο εσωτερικά ή εξωτερικά. Links μπορεί να είναι μία λέξη ή μία εικόνα.

Log File – Αρχείο (Ημερολόγιο) στο οποίο καταχωρούνται όλες οι κινήσεις που γίνονται σε ένα Web Site. Από την ανάλυση των log files, με την χρήση ειδικών προγραμμάτων (Log Analyzers), προκύπτουν διάφορες στατιστικές πληροφορίες, όπως οι συνολικοί επισκέπτες του Site, η διευθύνσεις IP των επισκεπτών, o τόπος προέλευσης, ο Web Browser τους, ο χρόνος παραμονής τους, η ημέρα και ώρα επίσκεψης κ.α. Συνεπώς, τα log files αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και της συμπεριφοράς των χρηστών.

TOP

M

 

Mbps – Συντόμευση για Millions of Bits Per Second ή Megabits Per Second. Είναι μονάδα μέτρησης του bandwidth σε ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Mb (Megabyte) – Ένα εκατομμύριο bytes. Στην πραγματικότητα είναι 1024 kilobytes.

Microsoft Access – Είναι μια βάση δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για την γρήγορη πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενοποίηση πληροφοριών από προγράμματα λογιστικών φύλλων (spreadsheets) και από άλλες βάσεις, για την διανομή πληροφοριών μέσω Intranets και Internet, και για την δημιουργία και ανάλυση αναφορών.

MS SQL 7.0 Database – Εφαρμογή για βάσεις δεδομένων σε NT servers με την οποία επιτυγχάνεται εύκολη διαχείριση και περίπλοκοι χειρισμοί, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των δεδομένων.

Multimedia – Αρχεία που συνδυάζουν κείμενο, γραφικά, ήχο, movies και άλλα πολυμέσα.

MySQL και mSQL – Είναι βάσεις δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για την γρήγορη διαχείριση και πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα. Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων απαιτούν ειδικά εργαλεία στον προγραμματισμό τους (όπως Perl ή PHP) για να δημιουργηθεί ένα πλήρες web databases interface.

TOP

N

 

Name Servers – Ένας υπολογιστής (διακομιστής) που κάνει την αντιστοίχιση των domain names σε IP διευθύνσεις και αντίστροφα. Ονομάζεται και host server.

NetBEUI Ένα πρωτόκολλο δικτύου που υπάρχει σε δίκτυα της Microsoft. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μικρά τοπικά δίκτυα τμημάτων με 1 έως 200 υπολογιστές-πελάτες. Ως μοναδική μέθοδος δρομολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δρομολόγηση προέλευσης μέσω Token Ring. Αποτελεί την υλοποίηση του προτύπου NetBIOS από τη Microsoft.

NetWare Core Protocol (NCP) Το πρωτόκολλο κοινής χρήσης αρχείων το οποίο διέπει επικοινωνίες που αφορούν πόρους (όπως μονάδες δίσκου και εκτυπωτές), προφύλαξη (bindery) και λειτουργίες NDS μεταξύ του διακομιστή και υπολογιστών-πελατών σε ένα δίκτυο Novell NetWare. Οι αιτήσεις από υπολογιστές-πελάτες μεταδίδονται μέσω του πρωτοκόλλου IPX. Οι διακομιστές ανταποκρίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες NCP.

NetBIOS (network basic input/output system ) Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface – API) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προγράμματα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN). Το NetBIOS παρέχει στα προγράμματα ένα ενιαίο σύνολο εντολών με το οποίο αιτούνται υπηρεσίες κατώτερου επιπέδου που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση ονομάτων, την εκτέλεση περιόδων λειτουργίας και την αποστολή αυτοδύναμων πακέτων (datagram) μεταξύ κόμβων σε ένα δίκτυο
Network News Transfer Protocol (NNTP) Ένα μέλος της ομάδας πρωτοκόλλων TCP/IP, το οποίο χρησιμοποιείται στη διανομή μηνυμάτων συζητήσεων δικτύου σε διακομιστές NNTP και προγράμματα-πελάτες (προγράμματα ανάγνωσης συζητήσεων) στο Internet. Το πρωτόκολλο ΝNTP είναι σχεδιασμένο ώστε τα άρθρα συζητήσεων να αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε ένα χρήστη να επιλέγει συγκεκριμένα θέματα που θέλει να διαβάσει.

Nslookup Ένα εργαλείο γραμμής εντολών που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της υποδομής του συστήματος ονομάτων τομέα (DNS).

NTLM ‘Ενα πακέτο ασφαλείας το οποίο παρέχει έλεγχο ταυτότητας ανάμεσα σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές.

NWLink Η εφαρμογή των πρωτοκόλλων Internetwork Packet Exchange (IPX), sequenced packet exchange (SPX) και NetBIOS που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα της Novell. Το NWLink αποτελεί ένα πρότυπο πρωτόκολλο δικτύου, το οποίο υποστηρίζει τη δρομολόγηση και μπορεί να υποστηρίξει εφαρμογές προγράμματος-πελάτη/διακομιστή δικτύων NetWare, όπου οι εφαρμογές βασίζονται σε υποδοχές συμβατές με τα δίκτυα NetWare και επικοινωνούν μέσω εφαρμογών που βασίζονται σε υποδοχές πρωτοκόλλων IPX/SPX.

TOP

Ο

OLE Ένας τρόπος για τη μεταφορά και την κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ εφαρμογών, μέσω επικόλλησης πληροφοριών που δημιουργήθηκαν σε μία εφαρμογή προς κάποιο έγγραφο που δημιουργήθηκε σε κάποια άλλη εφαρμογή, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου.

OS/2 Λειτουργικό σύστημα προστατευμένης λειτουργίας, εικονικής μνήμης και πολυδιεργασίας για προσωπικούς υπολογιστές που βασίζονται στους επεξεργαστές Intel 80286, 80386, i486 και Pentium. Το OS/2 μπορεί να εκτελεί τα περισσότερα από τα προγράμματα που βασίζονται σε MS-DOS και να διαβάσει όλους τους δίσκους MS-DOS.

TOP

P

Password Protected Pages – Προστατευόμενες web σελίδες μέσω μιας ομάδας από συνδυασμούς passwords και usernames.

Perl – Μία γλώσσα scripting / προγραμματισμού που χρησιμοποιείται συχνά για την σύνθεση CGI προγραμμάτων τα οποία λειτουργούν από κάποιο website. Τα προγράμματα perl αντιστοιχούν σε αρχεία κειμένου (text files) τα οποία αναλύονται (parsed) μέσω ενός προγράμματος “μεταφραστή” στο server.

PHP – Μία γλώσσα scripting. Τα PHP scripts ή εντολές, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην HTML σελίδα του web site, εκτελούνται στο web sever για να δημιουργηθούν δυναμικές HTML σελίδες (π.χ. αποτελέσματα αναζήτησης από μία βάση δεδομένων).

TOP

R

Rack – Χώρος για την τοποθέτηση μηχανήματων (server) και άλλων δικτυακών συσκευών.

Remote administration – Διαχείριση ενός μηχανήματος ή δικτύου από μία απομακρυσμένη τοποθεσία.

TOP

S

 

Search Engine – Ένα πρόγραμμα μηχανών αναζήτησης που ψάχνει αρχεία για συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά και στην συνέχεια παρέχει μία λίστα αρχείων όπου βρέθηκαν οι λέξεις αυτές. Συνήθως αναφέρεται σε συστήματα και sites όπως η Alta Vista και Excite που επιτρέπουν στον χρήστη του Internet να αναζητάει αρχεία στο WWW και ομάδες Usenet.

Server – Διακομιστής. Ισχυρός υπολογιστής που προσφέρει χώρο εγκατάστασης δικτυακών τόπων ή πακέτο λογισμικού με το οποίο επικοινωνούν άλλα λογισμικά – πελάτες (clients)

Server Side Include (SSI) – Μία μεταβλητή τιμή που επιθυμείτε να παρουσιάζεται σε μία web σελίδα (όπως η ημερομηνία και ώρα που κατέβηκε η σελίδα στο web browser ενός χρήστη – σε αυτή την περίπτωση η πληροφορία έρχεται από τον web server), ή μπορεί να είναι μία στατική πληροφορία που επιθυμείτε να εμφανίζεται σε πολλές σελίδες. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν 50 σελίδες στο site σας και να επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια γραμμή εργαλείων (navigation bar) σε κάθε σελίδα. Χωρίς να υπάρχουν οι ίδιες πληροφορίες σε κάθε σελίδα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αρχείο που να περιλαμβάνει την γραμμή εργαλείων και να καλείται το SSI αρχείο και στις 50 σελίδες.

Shared Server – Η χρήση ενός διακομιστή για την φιλοξενία πολλαπλών sites. Το κόστος μειώνεται σημαντικά εφ’ όσον δεν χρειάζεται ξεχωριστός υπολογιστής για να φιλοξενήσει κάθε site. Η λειτουργία των sites δεν επηρεάζεται και κάθε site συμπεριφέρεται σαν να φιλοξενείται σε μισθωμένο διακομιστή.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Το κύριο πρωτόκολλο για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο Internet. Αποτελείται από κανόνες για το πώς θα πρέπει να αλληλεπιδρά ένα πρόγραμμα που στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα με ένα πρόγραμμα που λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα.

SQL (Structured Query Language) – Γλώσσα προγραμματισμού για βάσεις δεδομένων με την οποία επιτυγχάνονται περίπλοκοι χειρισμοί μίας βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των δεδομένων. Ειδική γλώσσα προγραμματισμού για αποστολή ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων.

SSL (Secure Sockets Layer) – Το Secure Socket Layer είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από την Netscape για προσφορά ασφαλών συναλλαγών στους χρήστες στο δίκτυο.

TOP

T

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Βασικό πρότυπο (πρωτόκολλο) του Internet που διέπει τη μετάδοση και τη ροή δεδομένων. Το TCP/IP εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε extranets και intranets. Αρχικά είχε σχεδιαστεί για λειτουργικά συστήματα UNIX αλλά πλέον είναι διαθέσιμο για όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα.

Telnet – Υπηρεσία του Internet με την οποία οι χρήστες αποκτούν απευθείας πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές στο Internet.

 

TOP

U

 

UNIX – Λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο για ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες. Το πιο κοινό λειτουργικό σε διακομιστές.

UPS Power Backup – Εξασφαλίζει ότι το web site σας δεν θα διακόψει τη λειτουργία του σε περίπτωση διακοπή ηλεκτρισμού.

Upload – Μετάδοση δεδομένων από τον υπολογιστή ενός χρήστη σε άλλον υπολογιστή μέσω του Internet. π.χ. μεταφορά μέσω FTP των σελίδων του Web Site μας στον Web Server.

URL (Uniform Resource Locator) – Η μορφή της διεύθυνσης μιας τοποθεσίας που αποκαλύπτει το όνομα του διακομιστή όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία της τοποθεσίας, τη διαδρομή καταλόγου των αρχείων, και το όνομα των αρχείων.

(UDP)User Datagram Protocol Ένα συμπλήρωμα TCP που παρέχει μια υπηρεσία αυτοδύναμων πακέτων χωρίς σύνδεση, η οποία δεν εγγυάται ούτε την παράδοση ούτε την σωστή ακολουθία των παραδιδόμενων πακέτων (ανάλογο με το IP).

Users Μια ειδική ομάδα η οποία περιλαμβάνει όλους τους χρήστες οι οποίοι διαθέτουν δικαιώματα χρήστη στο διακομιστή. Όταν ένας χρήστης Macintosh εκχωρεί δικαιώματα σε όλους, αυτά τα δικαιώματα εκχωρούνται στους χρήστες και επισκέπτες της ομάδας.

TOP

V

 

Visitors/Users – Επισκέπτες / χρήστες που βλέπουν ένα συγκεκριμένο web site.

TOP

W

 

Webmaster – Κάποιος που διαχειρίζεται ένα web site. Αρμοδιότητες του μπορεί να είναι: σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού ενός web server, σχεδιασμός του web site, δημιουργία και ενημέρωση web σελίδων, απαντήσεις σε ερωτήσεις χρηστών, δημιουργία CGI scripts και παρακολούθηση της κίνησης του site.

Web Server – Πρόγραμμα ή υπολογιστής ο οποίος φιλοξενεί εφαρμογές και προγράμματα που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ενός web site κάθε τύπου. Κάθε web server έχει κάποια IP διεύθυνση και πιθανόν και domain name. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε την διεύθυνση http://www.hellasnet.gr/home.asp στο browser σας, στέλνεται μήνυμα στο server που ονομάζεται www.hellasnet.gr. Ο server στην συνέχεια βρίσκει την σελίδα με όνομα home.asp και στέλνεται στο δικό σας browser.

WWW (World Wide Web) – Χαρακτηρισμός του γραφικού περιβάλλοντος που πλέον διέπει το Internet. Χάρη στις δυνατότητες multimedia που προσφέρει, το Web συνέβαλλε σημαντικά στην ραγδαία εξάπλωση του Internet. Αποτελεί ωστόσο μόνο μία από τις πολλές δυνατότητες επικοινωνίας που διαθέτει το Internet.

TOP

X

XML – Συμπλήρωση της HTML και πιθανότατα διάδοχός της. Επιτρέπει το διαχωρισμό προγραμματισμού για την διαχείριση του περιεχομένου μία σελίδας από τον προγραμματισμό για τη μορφοποίηση και τη διάταξη.